وب سایت همایون بهشتیسوابق تحصیلی


مقطع دانشگاه رشته سال اخذ مدرک
دکترا آزاد اسلامی مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری -
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف مهندسی IT - شبکه های کامپیوتری 1389
کارشناسی دانشگاه شمال مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 1383