وب سایت همایون بهشتیسوابق اجرایی


شرکت / سازمان / دانشگاه عنوان شغلی شروع خدمت پایان خدمت توضیحات
دانشگاه آیندگان معاونت دانشجویی و فرهنگی 1396
دانشگاه گیلان مدرس مدعو 1392 دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
دانشگاه آیندگان مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1391
دانشگاه آیندگان هیات علمی 1390
مرکز تحقیقات مخابرات ایران پژوهشگر 1389
دانشگاه علمی و کاربردی کیش مدرس 1387