وب سایت همایون بهشتیزمینه تحقیقاتی


پردازش زبان طبیعی (NLP)


شبکه و امنیت شبکه های کامپیوتری


داده کاوی و کاربردهای آن


وب معنایی و آنتولوژی


بازیابی اطلاعات و موتورهای جستجو