برچسب ها
بصری دانشویکی


پروژه تصویر دانش | The Shape of Science

Shape of Science یک پروژه بصری سازی اطلاعات می باشد که سعی در بازنمایی ساختار علم دارد. این پروژه، تصویری بسیار دقیق از ارتباط موجود بین زمینه های مختلف تحقیقاتی با محوریت مجلات ارائه می کند. این نقشه براساس ماتریسی از میزان ارجاعات (citation) و تحلیل محتوی مقالات (bibliometric) در بیش از 20000 ژورنال و کنفرانس ثبت شده در Scopus تولید شده است.

Shape of Science


بصری دانش