ویکی


راهکار های استفاده از یادگیری عمیق در استخراج کلمات کلیدی

راهکار های استفاده از یادگیری عمیق در استخراج کلمات کلیدی


نقش IT در صنعت توریسم و راهکارهای موفق

نقش IT در صنعت توریسم و راهکارهای موفق


خلاصه سازی متون فارسی به روش استخراجی

خلاصه سازی متون فارسی به روش استخراجی


طراحی موتور جستجوگر معنایی مبتنی بر رویداد با استفاده از آنتولوژی فوتبال

طراحی موتور جستجوگر معنایی مبتنی بر رویداد